Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní 30 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 30 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Predávajúci: Zuzana Kromková

Adresa:       Jozefa Smreka 783/39, 06503, Podolínec

Telefón:      0904 006 069

IČO:           48 296 104                  DIČ: 1049887036

Kupujúci:

*Meno a priezvisko:  _____________________________________________________

*Ulica a číslo:           _____________________________________________________

*Mesto:                   _____________________________________________________ 

*PSČ:                      _____________________________________________________

*Telefón:                 _____________________________________________________

*E-mail:                  _____________________________________________________

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy.

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: zuzana-original.eu

*Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo: ____________ zo dňa: _____________ 

*Tovar mi bol doručený dňa(deň prevzatia:    ___________  číslo faktúry: ______________

Žiadam preto o vrátenie: (označte len jednu možnosť)

 plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)

 čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)

Názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy):

_______________________________________________________ počet kusov________

_______________________________________________________ počet kusov________

_______________________________________________________ počet kusov________

_______________________________________________________ počet kusov________

_______________________________________________________ počet kusov________

Požadovaná hodnota k vráteniu: ______________ €

*Požadovanú sumu mi vráťte prevodom na účet číslo IBAN: ________________________

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

V ___________________ dňa: ________________ podpis: _________________________

Stiahnite si tento dokument vo formáte word kliknutím na tento odkaz, vyplňte ho, naskenujte a pošlite ako prílohu cez kontaktný formulár.